Informacje dla pożyczkobiorców

Warunki umorzenia części pożyczki

1.      Umorzenie 15% kwoty pożyczki

Wymagane jest przedstawienie kserokopii dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia (np. certyfikat, dyplom, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia), który należy w ciągu 30 dni od ukończenia szkolenia wysłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 62, 16-400 Suwałki. Kopia powinna posiadać adnotację „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” z własnoręcznym podpisem pożyczkobiorcy.

 2.      Umorzenie 20% kwoty pożyczki

Uwarunkowane jest przedstawieniem kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia (jak w pkt.1) oraz terminową spłatą rat  (ustalaną przez Fundusz po spłacie co najmniej 75% kwoty pożyczki). Po potwierdzeniu regularności spłat pożyczki następuje zawieszenie harmonogramu spłat do momentu zakończenia weryfikacji i przyznania określonej kwoty umorzenia.
O rozpoczęciu weryfikacji umorzenia i zawieszeniu pozostałych rat do spłaty informujemy w wiadomości e-mail na adres pożyczkobiorcy.

 3.      Umorzenie 25% kwoty pożyczki

Uwarunkowane jest spełnieniem poniższych warunków:

·          przedstawieniem kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia (jak w pkt.1)

·          terminową spłatą rat  (ustalaną przez Fundusz po spłacie co najmniej 75% kwoty pożyczki, jak w pkt.2)

·          potwierdzeniem „korzyści zawodowej”:

       osoby bezrobotnej – potwierdzenie podjęcia pracy (umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach),

       osoby pracującej – potwierdzenie:

·      podwyżki dochodu brutto o co najmniej 15% (zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach),

·      awansu zawodowego (dokument wydany przez pracodawcę potwierdzający objęcie nowego stanowiska w wyniku awansu),

·      przekwalifikowania zawodowego związanego z nabytymi kwalifikacjami (umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu
       i zarobkach z nowego miejsca pracy).

Korzyść zawodową należy wykazać w ciągu 1 roku od zakończenia szkolenia. Skan potwierdzenia można wysłać na adres mailowy: biuroomiw@frp.pl